交大主页 | English

政策法规


西南交通大学经济合同管理办法(试行)

  作者:admin     日期:2010-01-12   点击数:1851  
西交校计财[2009]13号
第一章 总则
第一条 为了加强和规范学校各类经济合同管理工作,保障学校合法权益,降低经济活动风险,根据《中华人民共和国合同法》,结合我校具体情况,制定本办法。
第二条 学校各类经济合同的订立必须遵守国家法律、法规,坚持平等互利、协商一致、诚实守信的原则,确保学校的正当权益,任何部门不得利用合同损害学校利益或牟取私利。
第三条 本办法所指的经济合同,主要是指以西南交通大学名义为实现一定的经济目的,与其它平等主体的自然人、法人和其它组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的协议。包括学校各部门及直属单位签订的借贷款合同、债权债务的清偿合同、学校资产经营、租赁及物业管理合同、基建及修缮项目(含设计、监理、施工、BOT等)合同、合作办学合同、物资设备采购及委托服务合同、科研项目合同等各类经济往来的合同。
第二章 经济合同的管理分工
第四条 学校按照“统一领导,归口管理,分级负责”的原则建立经济合同管理体制(经济合同管理的领导机构是学校财经工作领导小组,归口管理部门是学校法律事务办公室,分级负责部门是经济合同具体涉及的各承办与业务归口部门)。内容涉及需由学校承担支付责任的合同,业务主管部门在经济合同起草前应落实资金来源,未落实资金来源的,任何单位均不得洽谈、起草和订立。
第五条 学校各类经济合同签订应由校长或校长授权委托的相关负责人签署。未经校长授权,校内任何单位和个人不得以学校或学校二级单位的名义对外签订经济合同。经济合同金额在50万元(含50万元)以下的,可由校长授权的职能部门签订;合同金额在50万元以上至100万元(含100万元)的,可由校长授权主管副校长签订;合同金额在100万元以上的原则上应由校长签订(学校其他管理文件另有规定的,按其规定执行)。
第六条 学校各单位签订100万元(含100万元)以上的重大经济合同应报请学校的法律顾问审查,以确保学校的权益得到法律保护。
第七条 经济合同的起草、签订及管理按职责分为合同的承办部门和业务归口管理部门。承办部门是指具体负责经济合同文本的起草、拟定、送审、报批、归档及履行等工作的部门;业务归口管理部门是指按照职责,负责经济合同审签、检查和监督等管理工作的部门。
第八条 根据学校各部门管理职责范畴,经济合同管理的业务归口部门原则上分类如下:
(一)计划财务处:负责职责范围以内学校融资资金合同与对外合作办学合同的审签和管理及其他经济合同经济条款的审查;
(二)科技产业集团:负责职责范围以内校办产业经济合同的审签和管理;
(三)后勤集团:负责职责范围以内的后勤服务、后勤物质采购等经济合同的审签和管理;
(四)校园规划建设处和新校区建设指挥部:负责职责范围以内基本建设工程合同的审签和管理;
(五)资产管理处:负责职责范围以内的资产运作、修缮工程、物业管理等经济合同的审签和管理;
(六)教务处、研究生院、成人(继续)教育学院、网络教育学院、国际合作与交流处、校内各学院:负责职责范围以内对外合作办学合同的审签和管理;
(七)实验室及设备管理处:负责职责范围以内的大宗物资、设备仪器、办公家具、实验室内部修缮等经济合同的审签和管理;
(八)科技处:负责职责范围以内的科研技术开发、转让、服务、咨询等经济合同的审签和管理;
(九)监察处、审计处:负责职责范围以内经济合同的监督检查工作;
(十)上述未提及的其他职能部门,按照职责负责应由本单位归口的经济合同审签和管理;
第三章 经济合同的订立和审查
第九条 学校经济合同订立应采用书面形式。合同内容应完整,合同的基本要素应齐全,即标的、数量、质量、价格或报酬、履约期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法条款应当明确具体,文字表达严谨。
第十条 经济合同订立时,应通过相应的审查程序。审查部门应分工协作,各负其责,共同为维护学校经济利益把好关。程序如下:
(一)承办部门在订立合同前,应严格审查对方当事人提供的主体资格、经营范围、履约能力、资信情况、委托代理权限等相关证明材料。同时,要对所起草的经济合同要素提出明确要求。
(二)承办部门向相关部门转送合同初审稿时,除提供《西南交通大学经济合同会签表》与合同原件外,还应提供以下相关材料:
(1)符合学校招标采购管理规定的,需提供招投标文件、中标通知书或招标纪要等;
(2)不适宜招标的项目需提供不适宜招标情况说明;
(3)其它需要提交的材料。
(三)经济合同的会签审查,按各职能部门达成的一致程序办理。
(四)业务归口管理部门应对经济合同的可行性、标的合理性等重要内容、条款等进行审查。应重点审查合同条款是否有损学校利益,是否符合国家及学校有关政策和规定,是否有经济合同约定支付标的经费来源,是否有履约保证等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  &n